Contact telefoonnummer:

Contact email:

Disclaimer en Algemene Voorwaarden

Disclaimer en Algemene Voorwaarden rietdekkersGIDS.nl

Deze disclaimer en voorwaarden zijn van toepassing op alle content op rietdekkersGIDS.nl.
 1. Een bedrijfs-profiel op rietdekkersGIDS.nl is gratis. Wel kunnen kosten in rekening worden gebracht voor het verlenen van service, bijvoorbeeld assistentie bij het maken van de presentatie. Indien kosten in rekening worden gebracht wordt dit altijd vooraf gemeld en moet de geregistreerde daar eerst akkoord op geven.
 2. Ondanks de zorg die door rietdekkersGIDS.nl aan de correcte invoer van de gegevens wordt besteed, kan rietdekkersGIDS.nl niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens.
 3. Voor informatie die door de gebruikers of door derden wordt aangeleverd en/of ingevoerd geldt dat  rietdekkersGIDS.nl niet aansprakelijk is voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie.
 4. De gebruiker/advertreerder op rietdekkersGIDS.nl is verantwoordelijk voor het foto- en tekstmateriaal, en mag door het aanleveren van deze informatie dan wel het plaatsen van deze informatie geen inbreuk maken op de rechten van derden. Indien er voor het publiceren van de informatie beperkende voorwaarden krachtens de eigenaar gelden is de verstrekker van de informatie verplicht hiervan rietdekkersgids.nl in kennis te stellen. De verstrekker van de informatie vrijwaart rietdekkersgids.nl in deze van elke vorm van aansprakelijkheid.
 5. Bezoekers en/of gebruikers van rietdekkersGIDS.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door rietdekkersGIDS.nl aangeboden informatie, prijzen of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.
 6.  Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met de geregistreerde of degene die de producten aanbiedt. rietdekkersGIDS.nl is  niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan rietdekkersgids.nl.nl.
 7. Indien enig persoon en/of instelling bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn en/of haar informatie of afbeeldingen in rietdekkersGIDS.nl vragen wij u direct contact op te nemen met rietdekkersGIDS.nl. De betreffende informatie zal dan, na ontvangst van het bezwaar en indien het bezwaar gegrond is, onmiddellijk van de website worden verwijderd.
 8. Indien door fouten van rietdekkersGIDS.nl schade ontstaat zal de schadeloosstelling nimmer uit kunnen gaan boven de kosten die gemoeid zijn met de betreffende dienst. In het geval van gratis dienstverlening sluiten wij elke vorm van aansprakelijkheid uit.
 9. Alle informatie binnen de site van rietdekkersGIDS.nl valt onder het auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren.
 10. rietdekkersGIDS.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de ‘spelregels’ voor het plaatsen van die informatie, de openbare orde en/of goede zeden.
 11. Om de kwaliteit van rietdekkersGIDS.nl te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat het contact wordt onderhouden met de eigenaren van de bedrijfs-profiel. Dit gebeurt door een maandelijkse nieuwsbrief en servicemededelingen. Door een presentatie op WinikelABC.nl te plaatsen gaat u ermee akkoord dat u deze e-mail ontvangt. op het daartoe door u verstrekte e-mailadres.
 12. Een presentatie op rietdekkersGIDS.nl bestaat minimaal uit een foto, een informatieve tekst, de adresgegevens, openingstijden en een e-mailadres. rietdekkersGIDS.nl behoudt zich het recht voor om onvolledige bedrijfs-profiel offline te plaatsen. Het e-mail adres is voor bezoekers van de site niet zichtbaar maar leidt naar een e-mailformulier dat tegen spam is beveiligd.
 13. rietdekkersGIDS.nl zal de gegevens die zij krijgt van de gebruikers van rietdekkersGIDS.nl niet gebruiken voor andere doeleinden dan het uitgeven van rietdekkersgids.nl.
 14. Alle gebruikers van rietdekkersGIDS.nl worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden.

  Deel uw locatie om bedrijven bij u in de buurt te kunnen bekijken.